Publicacions per a farmacèutics

Protocol de prevenció a la farmàcia pel Coronavirus

ORGANITZACIÓ DE TORNS

 • És recomanable organitzar un mínim de 2 grups de persones que treballin en torns separats i també separades físicament entre elles mínim 1,5m.
 • Els torns sempre haurien de ser amb les mateixes persones.
 • Marcar els estris individuals de treball.
 • Designar un punt de venda fixe per cada persona.
 • Aplaçar visites amb laboratoris farmacèutics i altres empreses.

FINESTRETA

 • Sempre que ho considereu oportú, com a mesura de prevenció de contagi de l’equip de la farmàcia, feu servir la finestreta per dispensar.
 • Si esteu a una zona més afectada (ex. L’Anoia), recomanem aquesta opció.

MESURES HIGIÈNIQUES

A nivell personal:

 • Rentar-se les mans amb sabó, entre 30 – 60 segons per rentada, com a mínim 1 cop / hora i en particular després del contacte directe amb pacients.
 • No utilitzar tovalloles compartides per assecar les mans, només materials d’un sol ús.
 • Mantenir una distància mínima superior a 1 metre amb qualsevol persona (companys i pacients) i sobretot en el taulell amb els pacients. Si la persona presenta símptomes d’infecció respiratòria aguda (tos, esternuts i/o expectoracions), aquesta distància ha de ser aproximadament 2 metres.
 • Posar a disposició dels pacients a la mida del possible gel o solució desinfectant de mans a l’entrada de la farmàcia.
 • No donar la mà, ni fer qualsevol altres gest que impliqui contacte físic.
 • No tocar amb les mans, sobretot les parts del cos amb mucoses (ulls, nas, boca, etc….)
 • Important l’ús de la bata cordada i si és possible, uniforme complet.
 • No compartir bates ni peces de vestir.
 • No barrejar la roba de carrer amb la de treball.
 • Una temperatura de 56 graus durant 15 minuts inactiva el virus (rentadora).

A nivell ambiental:

 • Ventilar tots els espais possibles de la farmàcia, com a mínim 2 cops al dia.

A nivell d’aparells, objectes, etc..

 • Netejar regularment superfícies de contacte freqüent, preferiblement cada hora o amb més freqüència, segons es cregui convenient i sobretot quan finalitzem el nostre torn.
 • Retirar els objectes del taulell que poden dificultar la neteja.
 • La neteja es comença de dalt cap a baix, des del centre cap a fora i de net a brut.
 • Es recomana netejar amb solució sabonosa (si és possible) i posteriorment alcohol de 70º els aparells i superfícies de contacte compartit més freqüents. Actualment, la OMS recomana utilitzar:
 • 70% d’alcohol etílic.
 • Hipoclorit sòdic al 0,5% (equivalent de 5000 ppm) per la desinfecció de superfícies que es toquen amb freqüència als establiments d’atenció de salut.

Aparells i superfícies amb els que extremar les precaucions:

 • Superfície dels mostradors
 • Teclats ordinadors
 • Pantalles ordinador
 • Mànecs / tiradors de portes, armaris, calaixos, calaixeres, neveres, etc…
 • TPV
 • La neteja del terra es farà amb detergent i lleixiu.
 • La freqüència de neteja del terra no ha de ser inferior a 1 cop/dia i s’ha d’establir en funció de l’activitat de la farmàcia.
 • Rentar-se les mans després de la recepció de comandes.
 • Aparells i superfícies amb els que extremar les precaucions
  • Superfície dels mostradors
  • Teclats ordinadors
  • Pantalles ordinador
  • Mànecs / tiradors de portes, armaris, calaixos, calaixeres, neveres, etc…
 • Netejar regularment també aparells digital o tàctils
  • Marcatge amb empremta digital
  • Aparells de cobrament amb targeta de crèdit (després de cada ús)
  • Cashguards o similars
  • Telèfons i mòbil de la farmàcia
  • Comandaments d’encendre i apagar
  • Lectors de codis de barres
  • Impressores
  • Interruptors
  • Tablets
  • Gestors de cues
  • Timbres
  • Material d’oficina: bolígrafs, cúters, tisores,
  • Claus
  • Aparells de presa de paràmetres biomèdics i serveis de la farmàcia (abans i després d’usar-los)
 • Bàscules de pesar
 • Aparells de mesurar la glucosa,
 • Tensiòmetres,
 • Dermoanalitzadors,
 • Aparells d’anàlisi capil·lar, etc…
 • Pistola de posar arracades
 • I similars…

MESURES EN LA DISPENSACIÓ ELS SERVEIS DE LA FARMÀCIA

 • Marcar línia de seguretat “Esperi el seu torn” perquè els pacients es col·loquin, a una distància d’entre 1-2 metres del taulell. A la vegada, marcar les distàncies d’entre 1-2 metres pels successius clients darrera del primer i als costats (a disposició a la intranet cintes adhesives per poder marca la distància si us fa falta, així com cartells descarregables a la intranet pels suports de fusta A4).
 • Recomanable utilitzar mampares o altre material com a barrera física al taulell. (us facilitem link d’empresa proveïdora, per si necessiteu).
 • Es considera activitat de risc un temps de contacte superior als 15 minuts a menys de 2 metres de distància amb un cas i sense protecció adequada. Si no es donen aquestes circumstàncies la dispensació es considera activitat de baix risc.
 • Evitar aglomeracions a l’interior de la farmàcia. Limitarem si és necessari l’entrada de pacients perquè es respectin les distàncies de seguretat.
 • És recomanable suspendre la realització de serveis que impliquin contacte directe amb els pacients o que puguin contaminar material comú com:
 • Bàscules de pesar
 • Dermoanalitzadors,
 • Tensiòmetres (si no és estrictament necessari)
 • Aparells d’anàlisi capil·lar,
 • Pistola de posar arracades
 • I similars, etc…

MESURES EN EL COBRAMENT

 • Cobrar amb targeta de crèdit a la mida del possible.
 • Si s’ha de cobrar en efectiu, rentar-se les mans posteriorment i si no és possible no tocar-se la cara/mucoses fins haver-ho fet.

ÚS DE MASCARETES

 • Les mascaretes s’utilitzen per evitar la propagació del virus, no són una mesura eficaç per prevenir-lo. En conseqüència:
  • Les mascaretes són útils en el cas dels pacients infectats, per impedir la propagació de fluids (saliva i mocs).
  • En el cas de persones no infectades, no seran una mesura preventiva eficaç.

MESURES EXTREMES

 • Si no podem garantir una dispensació amb aquestes mesures preventives mínimes, serà preferible dispensar a porta tancada-finestreta.

Última actualització: 14/03/2020

Informació de consulta:

 • Protocols cofB, disponibles a l’Àrea de Descàrregues.
 • OMS:

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public

https://www.who.int/es/emergencies/diseases/novel-coronavirus-2019/advice-for-public/myth-busters

 • MSCBS:

https://www.mscbs.gob.es/profesionales/saludPublica/ccayes/alertasActual/nCov-China/documentos/Procedimiento_COVID_19.pdf

 • GenCat:

http://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/c/coronavirus-2019-ncov/

facebook twitter linkedin