Publicacions per a farmacèutics

Procediments per la ventilació de superfícies comercials

En aquests moments de tornada a les classes, han aparegut actualitzacions sobre les recomanacions de ventilació en espais amb flux de persones. Malgrat que des dels inicis de la pandèmia la ventilació natural és i segueix sent el sistema més recomanat de ventilació, s’han publicat recomanacions que aconsellen complementar la ventilació natural amb altres tipus de sistemes.

Recordem en primer lloc com té lloc la transmissió del virus:

Transmissió per gotes o per contacte: La transmissió de SARS-CoV-2 recordem que pot ocórrer per contacte directe, indirecte o per contacte estret amb persones infectades, mitjançant secrecions infectades com la saliva i/o gotes respiratòries que emet la persona quan tus, esternuda, parla o canta.

Les gotes respiratòries es classifiquen en dos tipus, les grans (entre 5 y 10 µm)  i les petites o micro-gotes, de mida inferior o igual a 5 µm, també conegudes com aerosols. La transmissió directa por gotes respiratòries pot passar quan una persona està en contacte estret (menys de 1 metre) amb una persona infectada amb símptomes respiratoris (tos o esternuts) o que estigui cantant o parlant. En aquestes circumstàncies les gotes respiratòries que contenen el virus poden arribar a la boca, el nas  o els ulls d’una persona susceptible i provocar la infecció. És possible també la transmissió indirecta a través d’objectes o superfícies contaminats per aquestes secrecions (des de la OMS s’accepta aquesta via).

Transmissió aèria: La transmissió aèria per aerosols (gotes petites, micro-gotes menors de 5 micres) es produeix per partícules que romanen suspeses a l’aire durant un temps variable, a una distancia més gran de 2 metres i especialment en llocs tancats amb escassa ventilació.  Aquests aerosols es poden generar a partir de l’evaporació de gotes més grans o també quan es parla o respira. Pel SARS-CoV-2, malgrat s’han fet estudis experimentals, la OMS estableix que no hi ha evidència suficient sobre la transmissió del SARS-CoV-2 per via d’aerosols menors de 5 micres fora dels entorns sanitaris on es porten a terme procediments generadors d’aerosols.

Ventilació natural

La solució més immediata consisteix en augmentar la renovació d’aire interior amb aire exterior sense utilitzar instrumentació, és a dir, obrint finestres i portes per provocar un flux d’aire. Aquesta ventilació natural també es pot utilitzar com a reforç del sistema de ventilació propi d’edifici. Haurem de prioritzar la ventilació amb aire exterior sobre el confort i l’eficiència energètica durant l’emergència sanitària actual de la COVID19. Hauríem de recórrer a la ventilació creuada, que consisteix en obrir portes i finestres de costats oposats de la botiga, és més efectiva que obrir un sol costat i per tant preferible. En molt pocs casos aconseguim ventilació suficient sense ventilació creuada. El temps de ventilació hauria de ser de com a mínim 10 minuts, durant 2 cops al dia.

Recomanacions generals de ventilació

 

La ventilació és un factor important per evitar que el virus que causa la COVID19 es propagui en espais interiors. A continuació es presenten algunes mesures en recomanades per la OMS que poden millorar la ventilació interior. Han d’estudiar-se en consulta amb un professional de sistemes de calefacció, ventilació i aire condicionat.

 • Augmenta el percentatge d’aire exterior mitjançant el modus d’estalvi d’energia, que permet configurar els sistemes perquè utilitzin fins al 100% d’aire exterior. Abans d’augmentar el percentatge d’aire exterior, comprova la compatibilitat amb la capacitat del sistema de calefacció, ventilació i aire condicionat, pel que fa tant al control de temperatura i la humitat com a la compatibilitat de la qualitat de l’aire exterior i interior.
 • Si és possible, augmenta el flux d’aire total en els espais ocupats.
 • Desactiva els mecanismes de control de la demanda de ventilació que redueixen el subministrament d’aire en funció de la temperatura o la ocupació.
 • Millora la filtració central de l’aire:
 • Augmenta la filtració d’aire al màxim possible sense que baixi significativament el flux d’aire previst.
 • Inspecciona la carcassa i els suports del filtre per assegurar-se de que s’ajusten correctament i tracta de minimitzar la desviació del filtre.
 • Planteja’t posar en marxa el sistema de calefacció, ventilació i aire condicionat amb el màxim flux possible d’aire exterior des de 2 hores abans de que s’ocupi l’espai i fins 2 hores després, segons les recomanacions del fabricant.
 • Genera fluxos d’aire des de la zona d’aire més net (zona recepció per exemple) a la zona d’aire brut (zona taulells per exemple). Per això, estudia reubicar els difusors o reguladors d’admissió i extracció de l’aire i ajustar les taxes de flux d’admissió i extracció a la zona per establir diferencials de pressió quantificables.
 • Assegura’t de que els extractors en les zones comunes funcionin degudament i a plena capacitat quan hi hagi personal a l’interior.

En general, en tots els llocs de treball, escoles, allotjaments, etc. ha d’haver aire pur i net. La OMS recomana que s’augmenti la taxa de ventilació per mitjans naturals o mecànics. En cas de que no pugui renovar-se l’aire, és precís netejar els filtres amb freqüència, sobretot en els llocs on hi ha un risc mitjà o alt de exposició a la COVID-19 pels treballadors, com passa amb les persones que atenen clients al comerç minorista.

 

I què fem davant d’un positiu?

Davant d’un cas positiu de COVID-19, les autoritats sanitàries recomanen que l’espai on s’hagi allotjat la persona sigui ventilat durant, almenys 4 hores. La ventilació ha de començar almenys dues hores abans d’iniciar les tasques de desinfecció. Dintre del protocol de neteja i desinfecció de l’espai, es recomana incloure les reixetes d’impulsió i retorn de l’aire; la extracció, la neteja i desinfecció del filtre de la unitat interior si n’hi ha (fancoil, Split); i la neteja i desinfecció de la unitat interior, si existeix, polvoritzant una solució desinfectant.

Sistemes de ventilació de la superfície de venda, quin triem?

Si la farmàcia presenta dificultats per obtenir una ventilació satisfactòria, s’aconsella l’ús d’unitats portàtils equipades amb filtres d’alta eficiència (HEPA), ubicades en els espais a tractar. Els filtres HEPA hauran de tenir una filtració altament eficient de l’aire, amb capacitat de retenir els aerosols en percentatges superiors al 99,95%, segons la norma UNE1822.

Particularment, consultant la guia del ministeri ens recorda que no es poden usar equips basats en la generació d’ozó en locals en presencia de persones i que la OMS també adverteix sobre la utilització de làmpades UV-C per desinfectar les mans o qualsevols superfície de la pell. Per tant no seria el recomanable aquest sistemes per establiments comercials.

Què és un filtre HEPA?

El terme anglès HEPA correspon a les sigles “High-Efficiency Particulate Air” que ho podríem traduir com “capturador de partícules d’alta eficiència”. Aquest tipus de filtre pot eliminar almenys el 99,95% de pols, pol·len, bacteris i qualsevol partícula a l’aire amb una tamany de 0,3 micres.

Filtre HEPA

A banda dels filtres HEPA, podem trobar per sota els filtres EPA “Efficient Particulate Air” i per sobre els ULPA “Ultra Low Pentration Air” Aquests tres tipus de filtres es coneixen com a “filtres absoluts” i venen regulats per la normativa UNE-EN 1822-1:2020.

És important recalcar que un purificador d’aire no garanteix l’eliminació efectiva de tots els microorganismes patògens de l’aire, de fet, el més correcte seria dir que el filtre sí que garanteix una eliminació absoluta en funció de la seva classificació, H13, H14… El que no podem garantir es que tot l’aire de la sala passarà pel filtre. Per tant les mesures com la mascareta i la higiene de mans són indispensables. Actualment aquest tipus de filtres s’utilitzen als avions, quiròfans, sales blanques, filtres per respiradors i també a assecadors de mans elèctrics. No obstant, existeix evidència de que redueixen el nombre de partícules en suspensió.

Purificador d'aire

Si els forats del filtre són massa petits, costa molt fer passar l’aire pel filtre i tenim el que es coneix com a pèrdua de càrrega  o pèrdua/caiguda de pressió, i el motor intentaria moure molt d’aire, però el filtre no li permetria. Els purificadors amb filtres HEPA, si estan ben dissenyats, això ja s’ha tingut en compte i el ventilador està calculat per poder salvar aquesta pèrdua de càrrega.

Ara hauríem de veure si aquests filtres són capaços de bloquejar partícules tant petites com un virus, i més concretament com el virus de la COVID-19. Segons la norma EN-1822, els filtres han d’assajar-se amb la partícula del tamany de màxima penetració (MPPS-Most Penetrating Particle Size).  Aquesta norma situa el tamany de la partícula més crític (MPPS) per a cada filtre en una finestra que va des de les 0,12 a les 0,25 micres. Els coronavirus són virus de gran tamany (dins del rang de tamany d’un virus). En el cas de la COVID-19, el seu tamany s’estima entre les 0,12 i les 0,16 micres, pel que segons quin filtre HEPA contemplem podria atrapar inclús virus sols.  Per sort, els virus no es mouen de forma autònoma i generalment s’uneixen a un altre tipus de partícules (sobre tot aquoses), entre elles les gotes respiratòries, que són el mecanisme principal de transmissió humà-humà. Aquestes partícules respiratòries tenen una mida superior a les 5 micres. Veiem, per tant, que en aquest cas la mida està molt per sobre de la mida mínima filtrada per un filtre HEPA (de 0,12 a 0,25 micres) i és aquí, on els filtres HEPA fan realment la seva feina: atrapen les gotes respiratòries (o altres partícules) que tinguin adherits els virus i eviten que surtin de l’habitacle, ja sigui a un avió, en una habitació de la casa o un lavabo públic.

Finalment hauríem de saber quin percentatge de partícules és capaç de bloquejar el filtre HEPA i quin percentatge de partícules passen a través d’ell. Una filtració del 100% és impossible, però aquest tipus de filtres es queden a prop: un filtre HEPA H13 és capaç de boquejar el 99,95% o superior de les partícules del tamany de màxima penetració (MPPS).

És important per tant, en la selecció d’aquests tipus de sistemes:

 • Decantar-se per fabricants, pel coneixement dels sistemes i el servei post-venda.
 • Assegurar-se del compliment de les normatives EN-1822 amb els certificats corresponents.
 • Preferiblement sistemes amb filtres HEPA H13 o H14.

Actualment, hi ha sistemes amb filtres HEPA que permeten certificar la superfície de venda com a sala ISO8, equiparable a un quiròfan classe C. L’equip ha d’estar certificat i no és senzill obtenir aquesta certificació. L’equip ha de tenir una construcció molt sòlida i estanca.

Última actualització: 02/02/2021

Bibliografia:

https://www.miteco.gob.es/es/ministerio/medidas-covid19/sistemas-climatizacion-ventilacion/guiaderecomendacionesporcovid19ensistemasdeclimatizacion_tcm30-509985.pdf

https://canalsalut.gencat.cat/web/.content/_A-Z/C/coronavirus-2019-ncov/material-divulgatiu/ventilacio-sistemes-climatitzacio.pdf

facebook twitter linkedin