Salut, Salut

Interrupció voluntària de l’embaràs durant el COVID-19

¿Cómo puedo desinfectar una mascarilla en casa?

Atenció a les dones que sol·liciten la prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs amb càrrec al Servei Català de la Salut (CatSalut)

Mesures organitzatives, de caràcter temporal, de l’atenció a les dones que sol·liciten accedir a la prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs, en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i de conformitat amb les mesures de caire organitzatiu específiques adoptades pel Departament de Salut, relacionades amb els serveis sanitaris de responsabilitat pública a Catalunya, amb l’objectiu de reforçar el Sistema de Salut de Catalunya, per tal que aquest pugui fer front a un previsible desenvolupament ràpid de la situació de l’epidèmia i del nombre de casos.

 

La Resolució de 21 de març de 2020, per la qual s’estableix la integració funcional i temporal al sistema públic de salut de Catalunya de mútues d’accident de treball i centres i establiments sanitaris privats, en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2, estableix una sèrie de mesures que permeten la definició de les tasques assistencials a desenvolupar-hi i la seva derivació a un òrgan que en depengui i/o a qualsevol altra entitat del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) que, per motius de proximitat geogràfica, organització, necessitats de suport, possible situació de saturació o gestió dels nivells de complexitat, es consideri la més adequada.

A més, preveu que els dispositius privats integrats funcionalment i temporalment han de seguir funcionant sota els paràmetres previs que tinguin definits. No obstant això, la citada estructura organitzativa se subordina als criteris i a les decisions de l’òrgan decisori que el Servei Català de Salut li assigni (ja sigui pertanyent a la seva pròpia estructura organitzativa o a qualsevol entitat del SISCAT), amb el benentès que la citada capacitat de decisió es limita a les necessitats de planificació i control de l’atenció a la salut derivades de la gestió de la pandèmia i de la seva imprescindible coordinació general, no a les possibles activitats del centre privat que puguin continuar desenvolupant-se sota les condicions que s’hi preveuen a continuació, sempre amb el benentès que la prestació directa i efectiva de l’atenció als pacients de la pandèmia s’efectua sota el model de gestió assistencial que determini el Servei Català de la Salut.

D’acord amb la Llei orgànica 2/1010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs:

  • L’article 14, Interrupció de l’embaràs a petició de la dona, estableix que es pot interrompre l’embaràs dins de les primeres catorze setmanes de gestació a petició de l’embarassada, sempre que concorrin els requisits següents:
    • Que s’hagi informat la dona embarassada sobre els drets, les prestacions i les ajudes públiques de suport a la maternitat, en els termes que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 17 d’aquesta
    • Que hagi transcorregut un termini d’almenys tres dies des de la informació esmentada al paràgraf anterior i la realització de la intervenció.
  • Totes les dones que manifestin la intenció de sotmetre’s a una interrupció voluntària de l’embaràs han de rebre informació sobre els diferents mètodes d’interrupció de l’embaràs, les condicions per a la interrupció que preveu la Llei 2/2010, els centres públics i acreditats als quals es pot adreçar i els tràmits per accedir a la prestació, així com les condicions per a la seva cobertura pel servei públic de salut

En els casos en què les dones optin per la interrupció de l’embaràs regulada a l’article 14, han de rebre, a més, un sobre tancat que contingui la informació següent:

  • Les ajudes públiques disponibles per a les dones embarassades i la cobertura sanitària durant l’embaràs i el part.
  • Els drets laborals vinculats a l’embaràs i a la maternitat; les prestacions i ajudes públiques per a la cura i atenció dels fills i filles, els beneficis fiscals i altra informació rellevant sobre incentius i ajudes al part.

Aquesta informació ha de ser lliurada en qualsevol centre sanitari públic o bé en els centres acreditats per a la interrupció voluntària de l’embaràs. Juntament amb la informació en sobre tancat, s’ha de lliurar a la dona un document acreditatiu de la data del lliurament, als efectes del que estableix l’article 14 d’aquesta Llei.

Enllaç d’informació:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/i/interrupcio-voluntaria-de-lembaras/

Organització temporal de les visites per a l’accés a la prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs

En el context de pandèmia actual, i en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 establert en la Resolució de 21 de març de 2020 del Servei Català de la Salut, s’estableix que, en el cas d’accedir a la prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs regulada a l’article 14 de la Llei orgànica 2/2010, la provisió de la informació prèvia pot ser realitzada de forma telemàtica (per via telefònica, videoconferència o correu electrònic), sempre assegurant que la dona embarassada ha rebut, llegit i comprés la informació facilitada. Aquest acte de lliurament d’informació ha de quedar registrat a l’historial clínic de la dona, on ha de constar la via de lliurament de la informació, la data i el nom del o de la professional que ha lliurat l’esmentada informació.

En el moment previ a la realització de la intervenció, en el centre autoritzat per a la realització de la interrupció voluntària de l’embaràs la dona ha de signar un document de declaració on consti que ha rebut la informació en els terminis previstos a l’article 14 de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. Aquest document ha de quedar en custòdia al centre autoritzat on s’ha realitzat la interrupció voluntària de l’embaràs.

facebook twitter linkedin