Salut, Salut

Interrupció voluntària de l’embaràs durant el COVID-19

¿Cómo puedo desinfectar una mascarilla en casa?

Atenció a les dones que sol·liciten la prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs amb càrrec al Servei Català de la Salut (CatSalut)

Mesures organitzatives, de caràcter temporal, de l’atenció a les dones que sol·liciten accedir a la prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs, en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 i de conformitat amb les mesures de caire organitzatiu específiques adoptades pel Departament de Salut, relacionades amb els serveis sanitaris de responsabilitat pública a Catalunya, amb l’objectiu de reforçar el Sistema de Salut de Catalunya, per tal que aquest pugui fer front a un previsible desenvolupament ràpid de la situació de l’epidèmia i del nombre de casos.

 

La Resolució de 21 de març de 2020, per la qual s’estableix la integració funcional i temporal al sistema públic de salut de Catalunya de mútues d’accident de treball i centres i establiments sanitaris privats, en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2, estableix una sèrie de mesures que permeten la definició de les tasques assistencials a desenvolupar-hi i la seva derivació a un òrgan que en depengui i/o a qualsevol altra entitat del sistema sanitari integral d’utilització pública de Catalunya (SISCAT) que, per motius de proximitat geogràfica, organització, necessitats de suport, possible situació de saturació o gestió dels nivells de complexitat, es consideri la més adequada.

A més, preveu que els dispositius privats integrats funcionalment i temporalment han de seguir funcionant sota els paràmetres previs que tinguin definits. No obstant això, la citada estructura organitzativa se subordina als criteris i a les decisions de l’òrgan decisori que el Servei Català de Salut li assigni (ja sigui pertanyent a la seva pròpia estructura organitzativa o a qualsevol entitat del SISCAT), amb el benentès que la citada capacitat de decisió es limita a les necessitats de planificació i control de l’atenció a la salut derivades de la gestió de la pandèmia i de la seva imprescindible coordinació general, no a les possibles activitats del centre privat que puguin continuar desenvolupant-se sota les condicions que s’hi preveuen a continuació, sempre amb el benentès que la prestació directa i efectiva de l’atenció als pacients de la pandèmia s’efectua sota el model de gestió assistencial que determini el Servei Català de la Salut.

D’acord amb la Llei orgànica 2/1010, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs:

  • L’article 14, Interrupció de l’embaràs a petició de la dona, estableix que es pot interrompre l’embaràs dins de les primeres catorze setmanes de gestació a petició de l’embarassada, sempre que concorrin els requisits següents:
    • Que s’hagi informat la dona embarassada sobre els drets, les prestacions i les ajudes públiques de suport a la maternitat, en els termes que estableixen els apartats 2 i 4 de l’article 17 d’aquesta
    • Que hagi transcorregut un termini d’almenys tres dies des de la informació esmentada al paràgraf anterior i la realització de la intervenció.
  • Totes les dones que manifestin la intenció de sotmetre’s a una interrupció voluntària de l’embaràs han de rebre informació sobre els diferents mètodes d’interrupció de l’embaràs, les condicions per a la interrupció que preveu la Llei 2/2010, els centres públics i acreditats als quals es pot adreçar i els tràmits per accedir a la prestació, així com les condicions per a la seva cobertura pel servei públic de salut

En els casos en què les dones optin per la interrupció de l’embaràs regulada a l’article 14, han de rebre, a més, un sobre tancat que contingui la informació següent:

  • Les ajudes públiques disponibles per a les dones embarassades i la cobertura sanitària durant l’embaràs i el part.
  • Els drets laborals vinculats a l’embaràs i a la maternitat; les prestacions i ajudes públiques per a la cura i atenció dels fills i filles, els beneficis fiscals i altra informació rellevant sobre incentius i ajudes al part.

Aquesta informació ha de ser lliurada en qualsevol centre sanitari públic o bé en els centres acreditats per a la interrupció voluntària de l’embaràs. Juntament amb la informació en sobre tancat, s’ha de lliurar a la dona un document acreditatiu de la data del lliurament, als efectes del que estableix l’article 14 d’aquesta Llei.

Enllaç d’informació:

https://canalsalut.gencat.cat/ca/salut-a-z/i/interrupcio-voluntaria-de-lembaras/

Organització temporal de les visites per a l’accés a la prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs

En el context de pandèmia actual, i en el marc de l’estratègia de resposta a l’epidèmia del coronavirus SARS-CoV-2 establert en la Resolució de 21 de març de 2020 del Servei Català de la Salut, s’estableix que, en el cas d’accedir a la prestació de la interrupció voluntària de l’embaràs regulada a l’article 14 de la Llei orgànica 2/2010, la provisió de la informació prèvia pot ser realitzada de forma telemàtica (per via telefònica, videoconferència o correu electrònic), sempre assegurant que la dona embarassada ha rebut, llegit i comprés la informació facilitada. Aquest acte de lliurament d’informació ha de quedar registrat a l’historial clínic de la dona, on ha de constar la via de lliurament de la informació, la data i el nom del o de la professional que ha lliurat l’esmentada informació.

En el moment previ a la realització de la intervenció, en el centre autoritzat per a la realització de la interrupció voluntària de l’embaràs la dona ha de signar un document de declaració on consti que ha rebut la informació en els terminis previstos a l’article 14 de la Llei orgànica 2/2010, de 3 de març, de salut sexual i reproductiva i de la interrupció voluntària de l’embaràs. Aquest document ha de quedar en custòdia al centre autoritzat on s’ha realitzat la interrupció voluntària de l’embaràs.

Article redactat per
Lorena Crosa
Lorena Crosa

Lorena Crosa és llicenciada en Química i Farmàcia en la Universitat de la República (2000 – 2004). S’ha format com a professora tècnica de Química en l’Institut Normal d’Educació Tècnica (2004-2005). Compta amb estudis de postgrau en Ciències en la Universitat Camilo José Cela (2009) i posteriorment ha realitzat un segon grau de carrera de Farmàcia en la Universitat de Barcelona (2010 – 2013).

La seva experiència laboral s’ha centrat en el camp de la ciència, dins d’hospitals com a científica de laboratoris clínics (2005 – 2007), així com docent d’educació química en diferents universitats com el CEPRODIH i la Universitat de la República.

Després de llicenciar-se en la seva segona carrera de Farmàcia, va centrar la seva experiència en les oficines de farmàcia, a més de treballar com a consultora tècnica en empreses de la indústria farmacèutica.

En Farmàcies Ecoceutics, Lorena Crosa ha estat un membre actiu i de gran valor des de 2018 fins a l’actualitat, sent la responsable de continguts de l’empresa fent ús del seu expertise.

facebook twitter linkedin