Publicacions per a farmacèutics

Ús extra hospitalari de la hidroxicloroquina

Última actualització: 30/04/2020

Recomanacions per a l’inici i seguiment del tractament amb hidroxicloroquina en la pneumònia per SARS-CoV-2 en l’àmbit extrahospitalari.

Què cal fer abans d’iniciar el tractament amb la hidroxicloroquina?

La prescripció d’hidroxicloroquina requereix diagnòstic de pneumònia i confirmació d’infecció per coronavirus SARS-CoV-2. Cal fer una avaluació individualitzada del balanç benefici-risc del tractament abans de prescriure el medicament. 2

Abans d’iniciar un tractament amb hidroxicloroquina cal comprovar:

  • Analítica més recent. Si es detecta hipopotassèmia, hipocalcèmia o hipomagnesèmia, cal corregir-les abans d’iniciar el tractament amb hidroxicloroquina.

  • Freqüència cardíaca. La bradicàrdia (< 50 bpm) augmenta el risc de prolongació del QT. Cal valorar les causes de la bradicàrdia i, si no són modificables, reconsiderar la necessitat d’iniciar la hidroxicloroquina, atès que els riscos del tractament podrien superar els potencials beneficis, especialment en població d’edat avançada i amb comorbiditats.

  • Comorbiditats. Es recomana no iniciar el tractament amb hidroxicloroquina si síndrome coronària aguda recent, insuficiència cardíaca descompensada o miocardiopatia hipertròfica atès que són factors de risc de prolongació del QT.

  • Medicació concomitant. Revisar les interaccions i l’ús concomitant d’altres fàrmacs amb risc de prolongació del QT (evitar iniciar si ≥ 2 fàrmacs amb aquest risc a part de la hidroxicloroquina)

Consulta l’article complet:

https://scientiasalut.gencat.cat/bitstream/handle/11351/4865/coronavirusSARS-CoV-2_actualitzacio_recomanacions_tractament_farmacologic_pneumonia_lleu_moderada_2020.pdf?sequence=1&isAllowed=y

facebook twitter linkedin